Predmet uključuje neophodna znanja, vještine i stavove prema zdravstvenim informacijskim sustavima, njihovom razvoju, unapređivanju, evaluaciji i upravljanju njima. Studenti će biti upoznati s time što informacijski sustav zdravstvene ustanove mora pokrivati i kako može osigurati informacijske potrebe zdravstvenog osoblja, administracije i uprave. Koje  pravovremene i točne informacije mora osigurati informacijski sustav u zdravstvu za potrebe upravljanja zdravstvenim ustanovama i kadrovskim resursima za potrebe unapređenja procesa donošenja odluka, osiguranja kvalitete skrbi za pacijente, unapređenja učinkovitosti postupaka, kontrolu uporabe institucijskih resursa i mogućnosti. Studente će se upoznati s postojećim informacijskim sustavima u Hrvatskoj u raznim segmentima zdravstva uz naglašeni kritički pogled na njihovu realizaciju i uporabu, kao i s neophodnom infrastrukturom potrebnom za postizanje učinkovitosti (klasifikacije, norme, zaštita podataka i sl.).

Kolegij poučava tematiku lijekova, farmaceutske i općenito zdravstvene industrije u kontekstu zdravstvenog tržišta.

Opis predmeta: Odnos između financiranja i obračunavanja, dioničara i direktora, donošenja financijskih odluka, financiranja, investiranja, razdvajanja, definicija i konvencija obračunavanja, problemi s uporabom računovodstvenih informacija pri donošenju odluka, proporcionalne analize, primjena računovodstvenih proporcija u predviđanju financijskih pogrešaka, troškovno obračunavanje i management kontrolnih koncepata i njegova uporaba u organizaciji zdravstvene službe. Čista ostvarena vrijednost, obroci povrata, vrijeme povrata, računovodstveni obroci povrata, gotovinski i računovodstveni prihodi, taksacija, inflacija, kapitalna ulaganja, vrste identifikacije, prilaza, implementacije i pregleda investicijskih projekata, investicijska ulaganja i strateško planiranje, uporaba vjerojatnosti, očekivana vrijednost, odnos prema riziku i očekivanoj vrijednosti, očekivana vrijednost/varijabilni kriteriji. 

Obični ili pravedni kapital, preferentne dionice, zajmovi, garancije, krediti, leasing, grantovi za javne fondove, konkluzije na dugoročno financiranje, troškovi kapitalnih ulaganja i uvjeti popusta, radni kapital i likvidnost, razni oblici trgovanja, pravovremena ulaganja, dužnici gotovina, kreditori. 

Okvirni sadržaj predmeta:

Studenti trebaju naučiti kako uspješno komunicirati u poslovnom okruženju, te kako razvijati dobre poslovne odnose. Poslovna komunikacija se može odrediti kao zasebna disciplina koja se temelji na usvojenim znanjima iz psihologije, komunikologije, menadžmenta i informacionih tehnologija stoga se podrazumijeva stjecanje znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, što uključuje pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, upotrebu suvremenih tehnologija u komunikaciji (npr. elektroničke), izvođenje poslovnih prezentacija itd. Stjecanje kompetencija za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u zdravstvenom i poslovnom okruženju.

Teorijske osnove komuniciranja, proces komuniciranja, oblici komuniciranja, funkcije komunikacije. Priprema i održavanje prezentacije, struktura prezentacije, govornik i govorničke vještine, prezentacija uz pomoć PowerPointa. Komunikacije u poslovnoj organizaciji, tijek komuniciranja u organizaciji, uloga komunikacije u organizaciji, odabir kanala komuniciranja, vrste poslovnih komunikacija. Pisane poslovne komunikacije, uloga pisanih poslovnih komunikacija u različitim fazama poslovanja. Funkcije poslovnih komunikacija, stilovi poslovnih komunikacija, oblikovanje poslovnih komunikacija. Primjena suvremenih tehnologija u poslovnom komuniciranju, internet servisi, elektronička razmjena informacija, rizici u elektronskom komuniciranju. Etika u poslovnom komuniciranju.

Cilj predmeta poslovna komunikacija je omogućiti polaznicima savladavanje osnova poslovnih komunikacija, koncepte razvoja poslovne komunikacije, kao i osnovna teorijska znanja potrebna za uspješno poslovno komuniciranje.

Polaznici će učiti kako razviti dinamički sustav kroz analize različitih razina managementa promjena (individualna/osobna razina, razina jedinice, razina korporacije i razina cjelovitoga sustava). Metodologija/pristup će biti primjenjen analizi potreba za sustavnim promjenama u Hrvatskoj, uključujući razine nacionalne ekonomije, ekonomije zdravstva i bolničkog sektora. Bit će predstavljen i raspravljen Program reforme zdravstva te analizirane i raspravljene promjene, dinamika i scenariji za nacionalnu, regionalnu i globalnu ekonomsku dinamiku.

Studenti će učiti o preduvjetima za promjene, uključujući nove ekonomske i institucionalne okolnosti, globalizaciju i tehnologije poput vodećih snaga za promjene, efektivnosti scenarija i planiranja i uloge računalne znanosti, tehnologije komunikacija, biotehnologije i nanotehnologije.

Upravljanje sukobima

Specijalistički studij „Menadžment u sestrinstvu“, P-12; V-9; S-6; N= 28

Nositelj kolegija

Lada Perković, prof.psihologije; viši predavač

Lada.perkovic@zvu.hr

Sadržaj

Definicije sukoba, izvori sukoba, vrste sukoba, načini rješavanja sukoba, tehnike za konstruktivno rješavanje sukoba, suradnička komunikacija u sukobima, tehnike asertivne komunikacije, prepoznavanje agresije i tehnike za kontrolu bijesa, konfrontiranje i odbijanje nerazumnih zahtjeva, dogovaranje, pregovaranje i posredovanje.

Obrazovni ciljevi

            Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će biti sposobni:

Ø  Prepoznati kada se nalaze u sukobu

Ø  Prepoznati i analizirati izvore sukoba, potrebe, stavove, vrijednosti i osjećaje sudionika u sukobima

Ø  Prepoznati i analizirati svoje i tuđe stilove ponašanja i komunikacije u sukobima

Ø  Usvojiti pretpostavke za konstruktivno rješavanje sukoba i odabrati najučinkovitiji način za rješavanje sukoba

Ø  Uvježbati komunikacijske vještine za rješavanje sukoba s pacijentima te podređenim i nadređenim kolegama i vještine potrebne za posredovanje u sukobima

Ø  Provesti istraživanje iz područja rješavanja sukoba

Ø  Provesti edukaciju na temu rješavanja sukoba na svom radnom mjestu

Literatura

Krizmanić Mirjana i Kolesarić Vladimir (2003).

Tolerancija u svakidašnjem životu. Jastrebarsko: Naklada Slap

Miljković Dubravka i Rijavec Majda (2002).

Menedžerske vještine 3: Komuniciranje u organizaciji, Neverbalna komunikacija, Kako se zauzeti za sebe, Kako rješavati konflikte. Zagreb: „IEP“ – D2 Vern. Edicija Obelisk.

Način provjere znanja

Pismeni ispit. Preduvjet izlaska na ispit je predan studentski projekt. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom s pismenog dijela ispita mogu i usmeno odgovarati.

Opis predmeta: Europski sustavi zdravstvenog osiguranja, Dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje u Europi i tranzicijskim zemljama, Ugovaranje i kupovanje usluge i kontrola ugovora u osiguranju,Struktura odštete kod rizika prema zakonski usklađenom zdravstvenom osiguranju, Postavljanje prioriteta i ograničavanje u zdravstvenom osiguranju, Trendovi u pokrivanju zdravstvenog osiguranja,Svrha je managementa rizika da stvori i održi sigurnu i za osiguranika uredno organiziranu zdravstvenu službu te da održi cijenu osiguranja,Upravljanje rizikom, Preventivno djelovanje, Tržište osiguranja, Sposobnost upravljanja rizikom, Uključivanje upravljanja rizikom u procijenjivanju kliničkih izvještaja, Uloga upravitelja rizika u uspostavljanju Ugovornih odnosa,Uloga CEO u uspostavljanju programa za upravljanje rizikom.

Kolegij zdravstveni sustavi i zdravstvena politika upoznati će pobliže studente sa organizacijom zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj iz perspektive provoditelja zdravstvenih politika. Predavači su svi dionici zdravstvenog sustava, na različitim razinama upravljanja, od Ministarsta zdravstva do uprave zdravstvenih ustanova te farmaceutskih tvrtki i veledrogerija. Studenti će dobiti sažetak te primjere iz prakse o funkcioniranju pojedinih zdravstvenih upravljačkih jedinica kao i vođenju velikih sustava kao što je zdravstvo. Dobiti će informacije o svjetskim i europskim  trendovima u području pružanja zdravstvene zaštite te primjeni istih u našem sustavu.