Upoznavanje s konceptom i metodama procjene rizika te primjenom u upravljanju okolišem. Upoznavanje studenata s upravljanjem rizicima u organizaciji, s izračunom procjene utjecaja na okoliš korištenjem predviđene koncentracije i korištenjem koncentracije koja predviđa nula učinka, s općim značajkama koja su uključena u ispuštanja određenih tvari čemu su izloženi biota i ljudi, uključujući pri tom i značaj fizikalno-kemijskih načela i bio-dostupnosti. Cij je naučiti koristiti kvantitativne metode u procjeni ekološkog rizika. Sadržaj kolegija obuhvaća opću shemu procjene ekološkog rizika, identifikaciju rizika, analizu rizika, upoznavanje s alatima i metodama za procjenu rizika, procjenu izloženosti riziku, prioritizaciju rizika, odgovore na rizike, te nadzor i kontrolu rizika.


Pregled istraživačkog procesa; načini prikupljanja podataka ( metoda opažanja; metoda postavljanja pitanja; mjerenje u užem smislu); mjerne ljestvice; metrijske karakteristike mjerenja; osnove istraživačkih metoda u sanitarnom inženjerstvu.

Sređivanje podataka, normalna raspodjela i druge vrste raspodjele; z-vrijednosti; testovi značajnosti razlika; t-test; hi-kvadrat test; korelacija; različiti neparametrijski testovi; analiza varijance; pregled i osnovne značajke različitih multivarijatnih metoda.

Dobrodošli na e-kolegij Osnove molekularne biologije! Molekularna biologija je biološka disciplina koja se bavi molekularnom osnovom bioloških pojava i procesa u živim organizmima. Metode molekularne biologije primjenjuju se u različitim biološkim, biomedicinskim, biotehničkim, farmaceutskim, forenzičnim i sličnim istraživanjima i dijagnostici. U ovom kolegiju učit ćete o temeljnim spoznajama molekularne biologije i njenim najvažnijim metodama, kao što su metode izolacije DNA i RNA, lančana reakcija polimerazom (PCR) i njezine varijante, polimorfizam duljine restrikcijskih i umnoženih fragmenata (RFLP i AFLP), mikrosateliti, sekvenciranje DNA, elektroforeza u agaroznom i poliakrilamidnom gelu, hibridizacija nukleinskih kiselina i drugo. Bit će riječi o genetičkom inženjerstvu, kloniranju gena, tehnologiji rekombinantne DNA, prijenosu gena u biljke i životinje, GMO organizmima i ostalim trendovima u molekularnoj biologiji.

Predmet obrađuje slijedeće tematske cjeline: Podjela veterinarskih lijekova. Specifična svojstva anabolika, kemoterapeutika, antibiotika i antiparazitika. Prisutnost veterinarskih lijekova (biorezidua) u mesu, proizvodima od mesa, mlijeku i mliječnim proizvodima, jajima, dječjoj hrani i medu. Zakonski propisi koji reguliraju primjenu veterinarskih lijekova i propisi koji reguliraju količine biorezidua u hrani. zbog prelaska na e kolegij vježbe koje su  inače odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja bit će obrađene kroz tematski povezane stručne i znanstvene radove koji će se usmjeriti i na slijedeće teme :  Određivanje kloramfenikola iz mesa i mlijeka ELISA tehnikom. Određivanje kloramfenikola, streptomicina i gentamicina iz meda ELISA tehnikom i LC-MS tehnikom. Određivanje sulfonamida i dječje hrane ELISA i LC-MS tehnikom

Kolegij ima za svrhu upoznavanje studenata sa osnovama radijacijske fizike, vrstama zračenja, porijeklu pojedinih vrsta zračenja te njihovim karakterističnim svojstvima. Navode se temeljni koncepti dozimetrije zračenja te uvodi koncept Efektivne doze kao pokazatelje rizika od izlaganja ionizirajućem zračenju.

Uvedeni su osnovni principi zaštite od ionizirajućeg zračenja i osnovni načini zaštite. Uvedene su teme profesionalnog izlaganja i izlaganja stanovništva te monitoring okoliša kao bitne sastavnice zaštite stanovnika od prekomjernih ili nepotrebnih izlaganja. 

U kraćim crtama dan je prikaz mjerne opreme koja se koristi za detekciju ionizirajućeg zračenja i identifikaciju radioaktivnih tvari, te su objašnjeni koncepti i metode provedbe osobnog dozimetrijskog nadzora izloženih radnika.