Tijekom nastave iz kolegija Teorija i organizacija u zdravstvenoj njezi studenti se upoznaju s filozofijom, politikom i praksom u sestrinstvu, konceptima upravljanja ljudskim potencijalima, analizom uloga medicinskih sestara na svim razinama menadžmenta, upravljanjem promjenama, modelima sestrinske prakse, sustavnim mjerenjem sestrinskog rada, sustavima mjerenja kvalitete, delegiranjem i dr.

Također će se upoznati s načinima upravljanja u međuljudskim odnosima, kako između članova tima, tako i s klijentima i članovima njihovih obitelji.


UPRAVLJANJE RESURSIMA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI

U kolegiju će se studenti upoznati s ulogom medicinske sestre managera, strategijom i planiranjem zdravstvene njege, marketingom, dizajnom organizacijskih struktura, managementom vremena, informatičkim managementom u sestrinstvu, upravljanjem kvalitetom zdravstvene njege, rukovođenjem u timu, odnosima s klijentima, kategorizacijom bolesnika, utjecajima moći i utjecajima politike na profesiju, managementom profesije, financiranjem odnosno s dohotkom  i utroškom i dr.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

1.    Kalauz S.,Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi,Medicinska naklada , Zagreb,2015.
2.    Clements P. Be Positive, A Guide for Managers; Kogan Page, London 2000.
3.     Swansburg C. Russel. Introductory Management and Leadership for nurses;Jones nad Bartlett Publisher, Sudbury, 1998.
4.     Hindle T. Essential Managers, Manage Your Time; Dorling Kindersley, London 1998.
5.     The World Bank. A Guide to Effective Public Communication; External Affairs Department. September 1995.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

1. Kaner S., Fa5.  Kaner S. Facilitator’s Guide to Participatory Decision Making, New Society Publisher, 1996
2. KotterJ.P. Leading Change, Harvard Business School Publishing, 1996.
3. Leading and managing in nursing. Mosby-Year Book Inc. Missouri, 1995.  
4. Russell C. Swansburg, Philip W. Swansburg, Richard J. Swansburg. The Nurse Manager’s, Guide to Financial Management, Aspen Publishers, 1988.
Specijalistički studij Menadžment u sestrinstvu
Kolegij: Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija

Izvedbena satnica 18 predavanja, 9 seminara i 18 vježbi
N= 48

Sadržaj:

Zdravstveno ponašanje:
Definicije i teorije zdravstvenog ponašanja
Pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa
Psihološki aspekti prehrane, pušenja, tjelesne aktivnosti
Psihološke tehnike za promjenu rizičnih zdravstvenih ponašanja

Zdravstvena komunikacija:
Motivacijski intervju
Komunikacijski protokoli u menadžmentu kvalitete
Prepreke u primjeni komunikacijskih vještina kod medicinskih sestara
Komunikacija sa zahtjevnim sugovornikom - suradnikom ili pacijentom
Terapijska komunikacija s teškim bolesnikom i članovima obitelji

Cilj je detaljnije proučiti i proširiti sadržaje s dodiplomskog studija iz područja Zdravstvene psihologije i Komunikacijskih vještina:

Studenti će biti sposobni:

    Navesti prediktore zaštitnih i rizičnih zdr. ponašanja i prepreke promjeni rizičnih zdr. pon.
    Usporediti različite teorije zdravstvenih ponašanja
    Navesti glavne istraživačke interese u području zdravstvenog ponašanja na temelju novije literature
    Primijeniti pravila učinkovitog davanja zdravstvenih savjeta i uputa
    Planirati i primijeniti neke psihološke tehnike za promjenu rizičnih zdravstvenih ponašanja: motivacijski intervju, rješavanje problema...
    Objasniti ulogu komunikacije u politici kvalitete ustanove
    Ispitati prepreke u primjeni komunikacijskih vještina u ustanovi u kojoj rade i dati preporuke za svladavanje prepreka
    Definirati zahtjevne sugovornike
    Primijeniti komunikacijske vještine u interakciji sa zahtjevnim sugovornicima - suradnicima, pacijentima i članovima njihovih obitelji
    Izraditi protokole za komunikaciju