- Definiranje pojma timskog rada, vrste timova, upravljanje timom. - Analizirati mogućnosti za uspješan rad u timu. - Pojasniti argumentirane činjenice za kvalitetan rad. - Prepoznati greške u komunikacijskim kanalima koje utječu na djelotvornost tima. - Oblikovati uspješnog vođu tima. - Unaprijediti komunikaciju unutar članova tima. - Razvijanje vještina problemskog rješavanja situacije unutar timova. - Definirati hijerarhiju upravljanja u timskom radu. - Učinkovito delegiranje zadataka i holistički pristup. - Definirati uzroke neuspjeha rada u timu. - Rješavanje sukoba između pojedinca i grupe. - Učinkovito smanjivanje predrasuda u timskom radu.