Potreba za rješavanjem sve brojnijih ekoloških problema odnosno krize okoliša, kao krize odnosa čovjeka prema prirodi, pridonijela je stvaranju etike okoliša. Taj problemski sklop obradit će se kroz sljedeće teme: 1. Izvori, uspon i kriza znanstveno-tehnološke civilizacije. 2. Ekološka protuslovlja modernog društva, ekološka kriza i svijest o odgovornosti za opstanak čovječanstva i Planete u budućnosti. 3. Antropocentrična, patocentrična, biocentrična i ekocentrična paradigma odnosa čovjeka prema životu i prirodi. Benthamov "patocentrični utilitarizam". "Etika zemlje" Alda Leopolda. "Filozofija života" i "etika odgovornosti" Hansa Jonasa. "Etika strahopoštovanja pred životom" Alberta Schweitzera. 4. "Filozofija ekološke krize" Vittorija Höslea i ideologija održivog razvoja kao osnova reformističke ekologije. 5. Dubinska (revolucionarna) ekologija i ekozofija. Ekofeministički pristup. 6. Integrativna bioetika kao jedinstven pristup ljudskom životu i zdravlju, te dobrobiti ne-ljudskih živih bića i prirode u cjelini. 7. Moralni status životinja i njihova prava. Speciesizam i anti-speciesizam u teoriji i praksi. Koncepcije Petera Singera i Joan Dunayer. 8. Etika okoliša i međuvrsni odnosi u kontekstu filozofije, prava i zagovorništva. 9. Etika prehrane. Potrošnja mesa i zaštita okoliša. Vegetarijanstvo. 10. Ekološki pokret i briga za zaštitu okoliša. Pokret za zaštitu životinja. 11. Aktualni ekološki problemi: genetički modificirani organizmi i voda. 12. Problem izvora i potrošnje energije. 13. Ekološko-etička svijest u društvenom kontekstu - pregled socijalno-ekoloških istraživanja u Hrvatskoj. 14. Odnos prema prirodi u izvan-europskim tradicijama. 15. Ekologija i religija - s naglaskom na stav Katoličke crkve prema ekološkim problemima.