Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani kao zagađivači ekosustava. Poliklorirani bifenili kao prekursori nastajanja PCDD i PCDP u ekosustavu. Policiklički aromatski ugljikovodici u ekosustavu. Akrilamid kao kontaminat vode i hrane. N-nitrozamini kao nus-produkti u predmetima opće uporabe i nekim vrstama hrane. 3-mono-kloro propan diol kao kontaminat sojinih proizvoda. Načini sprječavanja nastajanja navedenih kontaminanata u ekosustavu. Vrste i načini provođenja monitoringa. Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja; Metode i načini uzorkovanja tla, sedimenta, vode, zraka i hrane. Metode izolacije i kvantifikacije PCDD i PCDP, PCB, PAH, N-nitrozamina, Akrilaminda i 3-MCPD-a. Izrada plana monitoringa.