Politički, zakonodavni i institucionalni okvir praćenja stanja okoliša u RH. Dostupnost i kakvoća podataka. Ostvarivanje ciljeva strategije zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja za okoliš. Ocjena stanja s obzirom na slijedeće kategorije: Prostor i stanovništvo, Energetika, Industrija, Poljoprivreda, Šumarstvo, Ribarstvo i akvakultura, Promet, Kemikalije. Ocjena stanja s obzirom na pojedine sastavnice okoliša: Zrak, Klimatske promjene, Vode, Sustav javne odvodnje, Ekološko stanje morskog sustava i biološku kvalitetu mora, onečišćenje, kemijsku I fizičku degradaciju tla, Bioraznolikost, Otpad. Analizira se provedba politike zaštite okoliša na međunarodnoj razini, regionalnim i lokalnim razinama. Instrumenti I mjere politike zaštite okoliša. Ulaganje u zaštitu okoliša. Stanje okoliša RH analizira se u odnosu na europsko stanje okoliša s obzirom na 27 pokazatelja iz Ključne grupe prema Europskoj agenciji za okoliš (Core set of indicators) prema izvještaju Četvrte Paneuropske procjene stanja okoliša u sklopu tzv. Beogradskog izvješća 2007. Nacionalni registar onečišćivanja okoliša.