Definicija komunikacije, vrste komunikacije, načela uspješne komunikacije, komunikacijske prepreke i načini njihova prevladavanja, komunikacijske vještine u radu s pacijentima, njihovim obiteljima i suradnicima, specifičnosti komunikacije s pojedinim skupinama pacijenata različitim po emocionalnom stanju i dobi, predrasude u komunikaciji, načini rješavanja konflikata.