- rad u zdravstvenom timu - profesionalno ponašanje radiološkog tehnologa, radiološkog tehnologa kao odgovornog člana radiološkog tima, zdravstvena etika i njegovanje etičnog ponašanja u radiološkom timu, oblici profesionalnog komuniciranja, razumijevanje i zaštita prava bolesnika - profesionalno komuniciranje, asertivno i agresivno ponašanje, neverbalna komunikacija s bolesnikom, analiza i razumijevanje medicinske dokumentacije. - prijenos i namještanje bolesnika za radiološku pretragu, odrednice sigurnog postupanja, identifikacija bolesnika, pogreške u postupanju s bolesnikom, tehnika postupanja pri premještanju i namještanju bolesnika koja štiti radiološkog tehnologa. - kontrola zaraze, zaštita od infekcije pri rukovanju nesterilnim materijalom i doticanju pacijenta, meotde osobne zaštite od zaraze, dezinfekcija radiološke opreme i zaštitnih sredstava, posebni zaštitni postupci kod visokorizičnih pacijenata.