Pregled klasičnih i suvremenih teorija motoričke kontrole i njihove primjene u fizioterapiji. Temeljni principi motoričke kontrole i motoričkog učenja. Neurofiziološki mehanizmi koji su temelj motoričke kontrole. Povezanost neurofizioloških mehanizama i različitih oblika motoričkih aktivnosti. Neurobihevioralni aspekti voljnog pokreta. Struktura i funkcija kortikalnih i subkortikalnih regija povezanih sa svrhovitom voljnom aktivnošću. Principi oporavka funkcije, motoričkog učenja i funkcionalnog ishoda nakon bolesti, oštećenja ili ozljeda kod različitih skupina korisnika fizioterapije.