Osnove fizike ultrazvuka, obrada signala i prikaz struktura srca; povijest ehokardiografije i razvoj tehnologije, ehokardiografski aparati; normalni anatomski odnosi i standardni ehokardiografski prikazi, transtorakalna i transezofagusna ehokardiografija, novije ehokardiografske metode; ultrazvučna dijagnostika bolesti aortne i mitralne valvule, trikuspidne i pulmonalne valvule, prirođenih srčanih grešaka i ishemijske bolesti srca, kardiomiopatija, tumora srca i bolesti perikarda, bolesti torakalne aorte; intervencijska i intraoperacijska ehokardiografija.