Fizioterapijska procjena djece i osoba s poremećajima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava, specifičnosti i interpretacija subjektivnog i objektivnog pregleda u procjeni, posebni mjerni postupci i testovi. Elementi fizioterapijske procjene djece i osoba s poremećajima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava: procjena tonusa, refleksne aktivnosti, automatskih posturalnih reakcija, kompenzatornih strategija, aktivnosti svakodnevnog života, sposobnosti senzoričke integracije. Specifičnosti fizioterapijske procjene djece i osoba s poremećajima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava u okviru fizioterapijskih koncepata: Bobath koncept za djecu i odrasle i rana kineziološka dijagnostika po Vojti. Primjena elemenata, metoda, postupaka i instrumenata procjene djece i osoba s poremećajima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava temeljem analize rezultata istraživanja, aktualne literature i analiza slučaja. Specifičnosti fizioterapijske procjene u različitim fizioterapijskim konceptima koji se koriste u dječjoj neurofizioterapiji i neurofizioterapiji odraslih. Razvoj i direktna primjena terapijskih protokola u konkretnim kliničkim situacijama.