Socijalni pristup u provedbi radnoterapijske intervencije. Prepoznavanje i promicanje emocionalne, kognitivne i bihevioralne kompetentnosti. Trening životnih i socijalnih vještina u procesu rehabilitacije i resocijalizacije. Utvrđivanje liste životnih vještina. Procjena životnih vještina. Definiranje vještina. Podučavanje. Igranje uloga. Evaluacija i samo-evaluacija. Tematske radionice prate sadržaje: osnovne potrebe, samopoštovanje, samosvijest, mišljenje, komunikaciju.