Pregled neuroloških bolesti po skupinama (cerebrovaskularne, neurodegenerativne, demijelinzirajuće bolesti, poremećaji svijesti, glavobolje, neuromišićne bolesti, razvojne anomalije). Etiologija, patogeneza i patofiziologija neuroloških bolesti po skupinama. Dijagnostički postupci u neurologiji. Terapija neuroloških bolesti (opća, specifična). Prevencija neuroloških bolesti (po podskupinama bolesti). Hitna stanja u neurologiji. Neurološke bolesti koje su posljedica drugih bolesti (internističkih). Neurološke bolesti kao uzrok morbiditeta i mortaliteta.