Procjena stanja bolesnika usmjerena na patofiziološke osnove poremećaja internističkih bolesnika, planiranje i provođenje zdravstvene njege u kompleksnim stanjima . Zdravstvena njega zasnovana na dokazima fokusirana na implementaciju znanja i vještina u provođenju zdravstvene njege bolesnika s poremećajima ventilacije, oksigenacije, zdravstvene njege bolesnika s kardiovaskularnim bolestima, zdravstvene njege bolesnika s imunološkim poremećajima, zdravstvene njega bolesnika s poremećajima hematopoetskog i limfatičkog sustava, endokrinološkog sustava, te infektoloških bolesnika. Razvoj znanja, vještina i stavova koji podupiru sigurnu i najbolju sestrinsku praksu u integraciji teorijskog i praktičnog znanja.