Kolegij obuhvaća opće dijelove toksikologije vezano uz djelovanje toksičnih metla na žive organizme te čovjeka. Obrađuje načine monitoringa metala u okolišu, kvantitativno određivanje metala korištenjem sofisticirane opreme namijenjene određivanju niskih količina metala iz okoliša (AAS tehnika i ICPS tehnika), te osnovna svojstva olova, kadmija, arsena, žive,kroma, nikla, cinka, aluminija, kositra, selena, željeza i mangana.