Osnove gramatike; osnove stručnog nazivlja; odabrani tekstovi sukladno stručnom programu studija.