Metodologija: istraživački pristup, pregled istraživačkog procesa, vrste istraživačkih nacrta, izvori i vrste podataka, vrste mjernih skala, karakteristike mjernog postupka, sustavno opažanje, liste označavanja i skale procjene, intervju, ankete, upitnici i testovi, izvori stručne literature. Statistika: osnovni pojmovi vjerojatnosti, tablično i grafičko prikazivanje rezultata, grupiranje rezultata, mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost, raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti, normalna raspodjela i druge vrste distribucija, standardizirani rezultati (z-vrijednosti), pogreška aritmetičke sredine.