Osnovni pojmovi o stresu: vrste stresa, reakcije na stres, glavni teorijski pristupi stresu. Učinak stresa na tjelesno i psihičko zdravlje. Individualne razlike u reakcijama na stres. Komunikacija s osobama u stresu. Upravljanje vremenom. Prikaz tehnika opuštanja (abdominalno disanje, progresivna mišićna relaksacija, vođena imaginacija). Stres na poslu i sindrom izgaranja.
Socijalni pristup u provedbi radno-terapijske intervencije. Prepoznavanje i promicanje emocionalne, kognitivne i bihevioralne kompetentnosti. Trening životnih-socijalnih vještina u procesu rehabilitacije i resocijalizacije. Utvrđivanje liste životnih vještina. Procjena životnih vještina. Definiranje vještina. Podučavanje. Igranje uloga. Evaluacija i samo-evaluacija. Tematske radionice pratile bi sadržaje: osnovne potrebe, samopoštovanje, samosvijest, mišljenje, komunikaciju.
1. Pružanje zdravstvene njege u zajednici : u kući oboljelog/ indvidualni rad procjena i prpvođenje, edukativnih i suportivnih programa za zaštitu i unapređenje zdravlja kroz rad u malim i velikim grupama razvij i suradnja sa ostalim strukturama zajednice kroz timski rad u planiranju i provođenju zajedničkih projekata razvijanje globalnog uvida u potrebe zajednice obzirom na specifičnosti, gradskih, ruralnih, otočkih zajednica i sl. 2. Usvajanje pozitivnih pravnih akata i uvida u specifične organizacije i udruge u cilju poboljšanja ostvarivanja zagarantiranih prava bolesnika. 3. upoznavanje s potrebama stručnim znanjima i vještinama za rad sa svim dobnim skupinama, kroničnim bolesnicima, osobama sa posebnim potrebama, ovisnicima i umirućima
Grupa: osnovni pojmovi, definicije, podjele. Grupna dinamika i grupni procesi: ciljevi, norme, kohezivnost, uloge. Vođenje grupe: tipovi voditelja, vještine voditelja, donošenje odluka, evaluacija grupnog rada. Vrste grupa u radnoj terapiji: terapijske; institucionalne - orijentacijske, resocijalizacijske, motivacijske, prisjećanja; terapijskih aktivnosti; samopomoći, obrazovne; diskusijske; komunikacijske. Specifičnosti rada s grupama osoba s različitim zdravstvenim problemima
Palijativna skrb i hospicij, povijest hospicijskog pokreta, ciljevi hospicija, radni terapeut u hospiciju. Informacije vezane uz hospicijske dnevne centre, profesionalni dijalog sa umirućim, neophodne vještine radnog terapeuta u palijativnoj skrbi. Neverbalna komunikacija, savjetodavne vještine radnog terapeuta. Radni terapeut u situaciji priopćavanja loših vijesti. Uloga radnog terapeuta u interakciji s članovima obitelji.
Slušanjem Kolegija student će naučiti osnovne principe planiranja poslovanja, istraživanja tržišta i kupaca, organiziranja malih poduzeća, osnovne pojmove financijskog poslovanja i poslovne etike.
Osnove komunikologije (verbalna i neverbalna komunikacija), osnove odnosa medijima, specifičnosti tiskanih i elektronskih medija (uz organiziranu posjetu 1 tiskanom i 1 elektronskom mediju, te gostujući novinari), novinarske vrste, , osnove odnosa s javnošću (gost: predstavnik PR agencije vezane za zdravstvo), uloga glasnogovornika, kreiranje imagea, media-training, pripreme za javni nastup, organiziranje konferencije za novinstvo, organiziranje kampanja, krizno komuniciranje, interna komunikacija.
- Temeljne pretpostavke istraživačkog procesa ? znanstveni pristup; - Važnost istraživanja za razvoj sestrinstva (sestra kao korisnik rezultata istraživanja i kao sudionik u istraživačkom procesu); - Putovi spoznaje i uloga pojedinih elemenata (teorija, istraživanje, hipoteze i varijable); - Uzorak i populacija (vrste uzoraka i načini odabira uzorka); - Etički problemi u istraživanju; - Mjerenje i mjerne ljestvice (metrijske osobine mjernog postupka - pouzdanost, valjanost, objektivnost i osjetljivost; vrste mjernih ljestvica); - Vrste istraživanja - Kvalitativna istraživanja (pregled kvalitativnog istraživanja, vrste kvalitativnih istraživanja, elementi oblikovanja kvalitativnog istraživanja); - Pretpostavke kvalitativnog istraživanja (prikupljanje podatka, analiza podataka, pretpostavke pouzdanosti i valjanosti, ograničenja kvalitativnih istraživanja); - Nacrti istraživanja na jednom subjektu i sekvencijalna istraživanja u kliničkim uvjetima; - Predeksperimentalni, eksperimentalni, i kvazi-eksperimentalni istraživački nacrti (izbor uzorka, kontrola, valjanost, registriranje podataka); - Longitudinalni istraživački nacrti; - Kritički pregled objavljenih istraživanja (proces kritičke analize i kritika istraživačkog članka); - Prikupljanje podataka i mjerenje (izvori podataka ? mjerenje, opažanje, postavljanje pitanja i ostali izvori podataka; registriranje i pohranjivanje podataka); - Multivariatni pristup u nacrtima istraživanja; - Uvod u multivariate postupke analize podataka; - Opći multivarijatni linearni model; - Osnovi faktorske analize; - Regresijska analiza (osnovni modeli); - Analiza varijaance; - Diskriminativna analiza; - Analiza preživljavanja; - Primjena računalnih programa za provedbu multivarijatnih analiza podataka; - Proces razvoja prijedloga istraživanja i njegova struktura; - Pisanje izvještaja o rezultatima istraživanja (priprema rukopisa za objavljivanje, dijelovi izvještaja); - Preporuke za pisanje i oblikovanje izvještaja o rezultatima istraživanja