- definicija zdravstvene psihologije; - stres zdravlje i bolest. - psihološki čimbenici: osobine ličnosti, strategije suočavanja, lokus kontrole, socijalna podrška; - pedijatrijska psihologija. Poimanje zdravlja i bolesti kod djece. Hospitalizacija kod djece; - psihološki aspekti rada s umirućim pacijentima. - tugovanje i gubitak. Oblici kompliciranog tugovanja i depresija; - psihološki aspekti dijabetesa; - psihološka priprema pacijenta za operativne zahvate; - psihološki aspekti gubitka dijelova tijela.