Vrste sukoba: sukobi s autoritetom i sukobi funkcija ( koje se ponekad manifestiraju kao međusobni sukobi osoba).Podučit će studente u riešavanju konflikta tako da rukovoditelj nametne rješenja ili putem kompromisa.Najčešći uzroci i učinci sukoba( nejasna struktura autoriteta, sukobi interesa, osobni sukobi, razlike u poimanju ciljeva grupe i ciljeva organizacije, konkurencija za pridobivanje resursa, loša kordinacija aktivnosti unutar firme).Upravljanje konfliktnim situacijama , koje mogu proizvesti probleme u komuniciranju.Način riješavanja konflikta:redovitom rotacijom poslova, poboljšanjem timskog duha, grupnim nagradama, poboljšanjem toka informacija unutar organizacije, savjetovanje s namještenicima.