U kolegiju je uključena teorijska i praktična primjena znanja usmjerena na zdravstvenu njegu bolesnika u terminalnom stadiju bolesti sa posebnim naglaskom na holistički,sistematski i indivdualiziran pristup, naglasak na bitne principe palijativne skrbi primjenjive u praksi.Palijativna skrb je okvir hospicijske skrbi, s naglaskom na kvalitetu života, palijaciju simptoma, komunikaciju , rješavanje i ublažavanje simptoma, uključivanje obitelji i skrb za obitelj u procesu žalovanja.