Epidemiologija malignih oboljenja, prikaz najčešćih malignih bolesti s osvrtom na mjere promocije zdravlja i prevencije rizičnih čimbenika, skrining programi u ranom otkrivanju bolesti