Kolegij sadržava poglavlja u kojima je temeljito obrađena rana: vrste rane, proces normalnog cijeljenja rane, čimbenici koji pridonose nastanku rane, prehrani bolesnika sa ranama, komplikacijama, liječenju rana, zdravstvenoj njezi bolesnika i izboru liječenja te Cost benefitu u liječenju rana. Sadržajno, kolegij je nadogradnja na sadržaje koje su studenti stekli iz tih područja tijekom dodiplomskog studija. Stečena znanja se mogu primijeniti u skrbi bolesnika u bolnicama, klinikama, domovima za starije i nemoćne, i svim radilištima gdje je medicinska sestra kompetentna pružati najviši stupanj zdravstvene njege bolesnicima sa oštećenjem integriteta kože ali i provođenju mjera u cilju sprečavanja nastanka oštećenja kože.