Kolegij obuhvaća dvije sadržajne cjeline: Iz područja zdravstvenog ponašanja: Definicije i teorije zdravstvenog ponašanja, pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa, psihološki aspekti prehrane, pušenja, tjelesne aktivnosti i ostalih zdravstvenih ponašanja, psihološke tehnike za promjenu rizičnih zdravstvenih ponašanja i poticanje promjene ponašanja. Iz područja zdravstvene komunikacije:  komunikacija s tugujućima, komunikacija s teško bolesnom djecom i roditeljima, komunikacija sa zahtjevnim sugovornikom - suradnikom ili pacijentom, augmentativna i alternativna komunikacija, komunikacija s pacijentima s demencijom i afazijom.
Polaznici će učiti što je to stres, razliku između stresa i distresa, mehanizme i procese kojima se stres odvija, o vrstama stresora i stresnih reakcija, o odnosu ličnosti i stresa, o utjecaju stresa na zdravlje i ponašanje. Pored općih znanja iz medicine stresa, poseban naglasak bit će na odnosu stres i posao, te stres i upravljanje (rukovođenje), kao i na mjerama uspješnijeg svladavanja stresa i zaštitu od distresa. Posebno će biti obrađene teme mobbinga i sindroma sagorjelosti na poslu (?burn out? sindrom). Studenti će se upoznati s tehnikama relaksacije (autogeni trening, mišićna relaksacija, disanje, itd.), te kognitivno-emocionalno-bihejvioralnim tehnikama uključujući neurolingvističko.programiranje i autohipnozu.
Koncepcija rizika u zdravstvu, zrcalna slika rizik- kvaliteta zdravstvene usluge; kvaliteta sa svojim osnovnim sastavnicama ( rezultat , zadovoljstvo , trošak) , sigurnost sa temeljnim sastavnicama ( događaj, trend ) sa metodama mjerenja rizika prisutnih u procesu liječenja , mjere kontrole faktora rizika. Osnovni tipovi rizika( medicinski , pravni, te troškovni rizik) Definicija rizika ( matematička i statistička), Rizik u zdravstvenoj njezi , Pojam i definicija sigurnosti, Kvaliteta - definicija , metode mjerenja i evaluacije kvalitete, Osnovni alati u mjerenju kvalitete - signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys, Mjerenja rezultata zdravstvene njege kao osnov procjene rizika , Rizik u zdravstvenoj njezi - podjela i načini kontrole, Pravni rizik -zdravstveni sustavi u pravnom okruženju , Troškovni rizik - metode kontrole troškova Medđunarodni sustavi kvalitete u kontroli rizika , Informatika u managementu rizika u zdravstvu , Međunarodne udruge i on-line edukacija , Iskustva i standardi EU.
U kolegiju će se studenti upoznati s ulogom medicinske sestre managera, strategijom i planiranjem zdravstvene njege, marketingom, dizajnom organizacijskih struktura, managementom vremena, informatičkim managementom u sestrinstvu, upravljanjem kvalitetom zdravstvene njege, rukovođenjem u timu, odnosima s klijentima, kategorizacijom bolesnika, utjecajima moći i utjecajima politike na profesiju, managementom profesije, financiranjem odnosno s dohotkom i utroškom i dr.
Kroz nastavu ovog predmeta studenti će steći osnovna i napredna znanja o koncepciji kvalitete u zdravstvu, odnosno o zrcalnoj slici rizika- kvalitete zdravstvene usluge.Biti će razjašnjeni temeljni pojmovi kao što su kvaliteta sa svojim osnovnim sastavnicama ( rezultat , zadovoljstvo , trošak) , medjunarodni sustavi kvalitete;osnovni alati u mjerenju kvalitete ? signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys;informatika u sustavu praćenja kvalitete u zdravstvu , međunarodne udruge i on-line edukacija , iskustva i standardi EU.

Studenti će se upoznati s filozofijom,  politikom i praksom u sestrinstvu, konceptima upravljanja ljudskim potencijalima, analizom uloga medicinskih sestara na svim razinama managementa, upravljanjem promjenama, modelima sestrinske prakse, sustavnim  mjerenjem sestrinskog rada, sustavima mjerenja kvalitete, delegiranjem i dr.

Također će se upoznati s načinima upravljanja u međuljudskim odnosima, kako između članova tima, tako i s klijentima i članovima njihovih obitelji.

Napredak medicinskih znanosti i kakvoće pružene zdravstvene skrbi, u posljednjih tridesetak godina, usko je i nedjeljivo vezan i s napretkom elektronike, računalstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Novi, dijagnostički i terapijski iznimno moćni uređaji i oprema, skupi su i složeni za uporabu. Odabir i nabava nove i skupe opreme postaju predmet multidisciplinarnog, timskog promišljanja liječnika,medicinskih sestara, ekonomista. inženjera i pravnika. Njeno pravilno i potpuno! (sukladno svim tehničkim mogućnostima) korištenje temelj su medicinske i ekonomske učinkovitosti, neophodne u trendovima reforme zdravstvenog sustava. Efikasno korištenje i planirano održavanje jedino su jamstvo iskoristivosti investicija. Biomedicinsko inžinjerstvo, osiguranje sigurnosti i odgovornost kod uporabe elektromedicinskih uređaja i opreme, načini (modeli) i problemi odabira, nabave, postavljanja i pripreme za rad, korištenja i održavanja elektromedicinske opreme visoke tehnološke vrijednosti u uvjetima korisne isplativosti,oblici organizacije službe kliničkog inženjerstva,normizacija kao temelj osiguranja kakvoće opreme i usluga u zdravstvu, na modelima primijenjenim u Europskoj zajednici suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u podršci zdravstvenom tehnologijskom managementu.
Javnost i komunikacija s javnošću Imidž profesije i organizacije Krizno komuniciranje Vještine pisane komunikacije s javnošću Govorništvo i javni nastup Vrste medija i načini prenošenja informacija Komunikacija s medijima Medijske zdravstvene kampanje Medijske humanitarne akcije Konferencija za medije Organizacija stručnih skupova