Tijekom nastave iz ovog predmeta studenti će se upoznati s: 1. unutarnjim ustrojstvom Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i Zatvorske bolnice; 2. osnovnim pojmovima iz Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama vezanim uz osobe s duševnim smetnjama koje su počinitelji kaznenog djela; 3. zakonskim odredbama Zakona o izvršenju kazne zatvora vezanim uz liječenje zatvorenika; 4. organizacijom zdravstvene službe unutar zatvorskog sustava i statusom medicinske sestre; 5. najčešćim dijagnostičkim kategorijama duševno oboljelih osoba lišenih slobode, te oblicima neprilagođenog ponašanja (samoozljeđivanje, gutanje stranih tijela, štrajk glađu, manipulacija bolešću, lijekovima i dr.); 6. specifičnostima tretmana zatvorenika kojima je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja; 7. specifičnostima tretmana osoba lišenih slobode ovisnika o alkoholu ili opojnim sredstvima; 8. specifičnostima zdravstvene njege osoba lišenih slobode ovisnika o alkoholu ili opojnim sredstvima, oboljelih od prave i trajne duševne bolesti ili duševne poremećenosti, sklonih suicidu ili samoozljeđivanju, s dubokim poremećajima u strukturi ličnosti i maloljetnih delikvenata; 9. programima prevencije suicida i širenja zaraznih bolesti (hepatitis,AIDS, TBC) u zatvorskom sustavu; 10. načinom i važnošću vođenja detaljne medicinske dokumentacije; 11. specifičnostima profesionalnog odnosa medicinska sestra/državni službenik-bolesnik/osoba lišena slobode; 12. međunarodnim odrednicama vezanim uz etično i čovječno postupanje u zatvorima i kaznionicama;
Kronične bolesti zahtijevaju dugotrajni ( doživotni) pristup liječenju i rehabilitaciji. Bolesti ovisnosti, kao i ostali psihijatrijski poremećaji, zahtijevaju tzv.long term terapiju, odnosno cjeloživotno praćenje. Dugogodišnjim iskustvom dokazano je kako se takva rehabilitacija i resocijalizacija najbolje provodi kroz grupe suzaštite i samozaštite. To su samostalne udruge građana i njihovih obitelji koje imaju zajednički cilj poboljšanja kvalitete života. U takvim udrugama poželjna je prisutnost stručnog djelatnika. Medicinska sestra, kao stručni djelatnik, djeluje terapijski unutar grupe, te povezuje grupu sa ostalim zdravstvenim i socijalnim ustanovama.
Kolegij je usmjeren na praktičnu primjenu stečenih znanja iz područja savladanih tijekom kolegija druge godine studija . Tijekom boravka na kliničkim odjelima studenti se uključuju u cjelokupno zbrinjavanje pacijenata s različitim psihičkim poremećajima, utvrđivanje njihovih problema te provođenje specifičnih intervencija usmjerenih rješavanju istih.
Specifičnosti zdravstvene njege starijih osoba, kroničnih psihičkih poremećaja i osoba ovisnih o alkoholu i drogama, primjena usvojenih terapijskih metoda, izrada plana zdravstvene njege, multidisciplinarni pristup u skrbi za klijenta, psihički problemi organskih bolesnika, primjena mjernih instrumenata u psihijatriji, rad u grupi, skrb za osobe u krizi, organizacija dnevnih aktivnosti bolesnika, rukovođenje timom za zdravstvenu njegu, specifične sestrinske intervencije usmjerene unaprjeđenju mentalnog zdravlja u zajednici, sestra ? koordinator akcija usmjerenih prevenciji psihičkih poremećaja, kontinuirana zdravstvena njega za duševne bolesnike
Razvoj radne terapije na području psihijatrije. Radnoterapijski proces u psihijatrijskim ustanovama i izvaninstitucionalno tijekom rehabilitacije i resocijalizacije osoba različite kronološke dobi. Trening dnevnih aktivnosti. Uloga radnog terapeuta u timskom radu. Analiza aktivnosti svakodnevnog života unutar institucije i izvaninstitucionalno kod populacije sa psihosocijalnim poteškoćama. Uloga radnog terapeuta u primarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti. Definiranje poremećaja u ponašanju, klasifikacija, fenomenologija, komponente radno-terapijskog tretmana, vrste tretmana. Funkcije institucije i zakonski normativi. Obiteljske prilike djece i mladih s poremećajem u ponašanju. Učinak radnoterapijskog procesa na poboljšanje resocijalizacije djece s poremećajem u ponašanju. Radna terapija kod ovisnosti. Radni terapeut u prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika o psihoaktivnim tvarima. Etička načela u radnoj terapiji iz područja psihosocijalne problematike.
Psihijatrijski pregled starijeg bolesnika, epidemiologija psihičkih poremećaja u starijoj životnoj dobi, psihijatrijske ocjenske skale u gerijatrijskoj psihijatriji, psihologijsko testiranje u osoba starije životne dobi, organski psihički poremećaji starije životne dobi (Alzheimerova demencija, vaskularna demencija, bolest Lewyjevih tjelešaca, frontotemporalna demencija), funkcionalni psihički poremećaji starije životne dobi (depresija, bipolarni poremećaj, shizofrenija s kasnim početkom, sumanuti poremećaji, anksiozni poremećaji, somatoformni poremećaji), alkoholizam i druge ovisnosti u starijoj životnoj dobi, poremećaji spavanja u starijoj životnoj dobi, suicidalnost u starijoj životnoj dobi, zlostavljanje starijih osoba, osnovni principi psihofarmakoterapije gerontopsihijatrijskih bolesnika, psihoterapija u bolesnika starije životne dobi, modeli zaštite mentalnog zdravlja u starijoj životnoj dobi.
Značenje komunikacije. Uspostavljanje kvalitetnog komunikacijskog odnosa, neverbalna komunikacija, verbalna komunikacija. Korištenje komunikacijskih vještina u svakodnevnom profesionalnom radu; timski rad, strategija planiranja i ostvarivanja postavljenih ciljeva, rješavanje sukoba, pripreme i organizacija sastanaka. Komunikacija sa članovima obitelji bolesnika. Specifičnosti komuniciranja s psihijatrijskim bolesnicima vezano uz specifičnosti psihijatrijske bolesti ili poremećaja (akutni bolesnici, kronični bolesnici, krizne situacije, suicidalni bolesnik).
Opći i epidemiološki podaci uporabe alkohola i droga. Etiološki čimbenici uzimanja sredstva ovisnosti Stadiji uporabe sredstava ovisnosti ? eksperimentiranje, društvena potrošnja, zlouporaba, ovisnost Razvoj ovisnosti o alkoholu i drogama Klinička slika ovisnosti o alkoholu Specifičnosti ovisnosti o drogama Dijagnostički postupci bolesti ovisnosti Zdravstvene, radne i obiteljske posljedice ovisnosti Ekonomske i društvene posljedice ovisnosti Različiti terapijski pristupi i rehabilitacijski postupci Edukacijski postupci i prevencija ovisnosti o alkoholu i drogama Interdisciplinarnost u tretiranju bolesti ovisnosti Klubovi liječenih alkoholičara i ovisnika o drogama. Istraživanje na području ovisnosti.