Psihološke i sociokulturalne dimenzije u zdravstvenoj njezi gastrointestinalnih bolesnika, pojam kompetencija i kompetencije u skrbi za GI bolesnike, priprema bolesnika za dijagnostičke i terapijske procedure u GI, proces i modeli sestrinske skrbi,edukacija bolesnika i obitelji, hitna stanja i hitni prijem GI bolesnika, zdravstvena njega bolesnika s bolestima usta i jednjaka, želuca i duodenuma, tankog i debelog crijeva, žuči, jetre i gušterače.
Određenje pojma stresa, teorijski pristupi stresu; vrste stresora i stresnih reakcija; djelovanje stresa i njegovih posrednika na nastanak bolesti i održavanje zdravlja, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje; individualne razlike u reakcijama na stres; kognitivno-bihevioralni pristup stresu, uloga misli, vjerovanja i emocija u doživljavanju stresa; stres i upravljanje, postavljanje ciljeva i upravljanje vremenom; sindrom izgaranja na poslu, faktori koji doprinose stresu na poslu, razlikovanje destruktivnog i konstruktivnog stresa; mobbing; načini ublažavanja stresa na poslu; tehnike relaksacije (disanje, progresivna mišićna relaksacija), vođena imaginacija, biofeedback.
Pojam, definicija, epidemiologija, javnozdravstveni značaj, prevencija, etiopatogeneza, dijagnostika, diferencijalna dijagnoza, terapija, prognoza i moguće komplikacije upalnih bolesti crijeva, s osobitim osvrtom na ulogu visokoeducirane medicinske sestre/tehničara kao člana gastroenterološkog tima u specifičnoj zdravstvenoj skrbi.
Kolestatske bolesti jetre dječje dobi, nasljedne metaboličke bolesti jetre, cistične fibroze, osobitosti funkcionalnih poremećaja u djece s posebnim naglaskom na opstipaciju i enkoprezu, gastroenetrološke osobitosti metaboličkog sindroma u djece. Skrb za bolesnika i cijelu obitelj. Osobitosti normalne dojenačke prehrane, djelomična parenteralna prehrana kod kuće djece sa sindromom tankog crijeva različitih uzrasta, dodatno cijepljenje u posebno rizičnim skupinama, koordinacija potreba bolesnika s kroničnim B i C hepatitisom na kućnoj terapiji interferonom, koordinacija bolesnika i liječnika s transplantiranom jetrom.
U predmetu će se dati prikaz odredbi zakona s posebnim naglaskom na zakone koji reguliraju zdravstvenu zaštitu i zaštitu prava pacijenata i strukovne zakone, kao što su Zakon o liječništvu, stomatološke djelatnosti, medicinsko-biokemijske djelatnosti, ljekarništvu, a naročito detaljnim prikazom Zakona o sestrinstvu. Dat će se prikaz djelatnosti medicinske sestre, naobrazba, njen položaj u zdravstvenom sustavu, dužnosti i odgovornosti medicinske sestre, prava medicinske sestre s primjerima iz prakse. Obradit će se kompetencije medicinske sestre te etički pristup i rad medicinske sestre s prikazom Kodeksa medicinskih sestara. Također će se dati prikaz i uloga i značaj Hrvatske komore medicinskih sestara te razlozi i obveza trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Prikaz će imati primjere i analizu položaja medicinske sestre u zdravstvenom sustavu prije donašanja Zakona o sestrinstvu i pomaci te današnji status medicinske sestre nakon što je donesen ovaj Zakon i nakon što je proradila Komora. Također će se dati usporedba medicinske sestre u Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju.
Tijekom kliničkih vježbi studenti će primjenjivati stečena teorijska znanja i vještine iz odslušanih kolegija. Provodit će skrb za bolesnike oboljele od bolesti gastrointestinalnog sustava, asistenciju u provođenju dijagnostičkih i terapijskih endoskopskih postupaka, provodit će enteralnu i parenteralnu prehranu.
Sadržaj predmeta obuvaća prikaz glavnih oblika gastrintestinalne skrbi bolesnika prije i nakon kirurške terapije bolesti, najčešće indikacije operativnih zahvata te njihove podjele prema stupnju hitnosti. Osnovna načela prijeoperacijske gastrintestinalne skrbi - procjene nutritivnog statusa na osonovu visine i težine bolesnika, količine masnog tkiva razine proteina u serumu i ravnoteže dušika , korekciji elektrolita , acidobazne ravnoteže i hidracije .Priprema bolesnika za standarne preoperativne dijagnostičke postupke, priprema gastrointestinalog trakta (pitanje postavljanja nazogastrične sonde, priprema kolona mehaničkim čišćenjem), totalnom parenteranlom i enteralnom prehranom, antibakterijskom i trombolitičkom profilaksom te premedikacijom. U posljeopracijskoj gastrointestinalnoj skrbi bolesnika studenti će se upoznati s važnošću kontrole nazogastrične drenaže, kontrole balansa tekućine u organizmu, uspostave normalne eliminacije stolice uz smanjenje abdominalne boli i tenezama, te uspostave optimalne nitricijete . Kolostoma. Najčešće poslijeoperacijske komplikacije u probavnom traktu - paralitički i mehanički ileus, komplikacije anastomoze, peritonitis, krvarenje u probavni sustav.
Pojam, definicija, epidemiologija, javnozdravstveni značaj, prevencija, etiopatogeneza, dijagnostika, terapija, prognoza i moguće komplikacije bolesti probavnog sustava, s osobitim osvrtom na ulogu visokoeducirane medicinske sestre/tehničara kao člana gastroenterološkog tima.
Funkcijske bolesti probavnog sustava, gastroezofagusni refluks,motorički poremećaji jednjaka, konstipacija , inkontinencija ali na prvom mjestu po pojavnosti je sindrom iritabilnog kolona. Stoga sadržaj ovog predmeta obuhvaća podrobnije upoznavanje patofizioloških mehanizama nastanka funkcijskih bolesti probavnog sustava prvenstveno sindroma iritabilnog kolona, simptome i znakove bolesti te suvremena načela njihove dijagnostike i terapijskih postupaka. Teorije nastanaka sindroma iritabilnog kolona, vrste i indikacije funkcijske dijagnostike - manometrija, 24-satnom pH metrija, scintigrafija, defekografijom,rendgenološko mjerenje vremena prolaska radiolucentnih markera, ezofagogastrodudenoskopija, kolonoskopija, transrektalni i endo ultrazvuk.. Terapijski modaliteti, njihova ograničenja,objedinjavanja različitih vidova terapije - medikametozna, psihoterapijska, higijnskodijetetska što uz zdravstvene svakako ima i određene socijalne i materijalne implikacije.
Cilj modula je osposobiti studente da razviju znanja, vještine i stavove koji podupiru sigurnu praksu u dijagnostičkoj i terapijskoj endoskopiji gornjeg i donjeg dijela probavnog sustava. Endoskopija gornjeg i donjeg probavnog sustava, endoskopske tehnike, te kliničko znanje i vještine za izvođenje i asistenciju pri gastroenterološkim endoskopskim pregledima ili zahvatima te postupke s endoskopima i priborom.