Neurofiziološki temelji u neurološkoj fizioterapiji, hijerarhijska i paralelna organizacija središnjeg živčanog sustava, centralni kontrolni posturalni mehanizam, karakteristike normalnog pokreta, Normalne automatske posturalne reakcije, reakcije balansa, voljni i automatizirani pokreti, funkcionalni pokret. Analiza komponenti normalnog pokreta i motoričke aktivnosti: ležeći, sjedeći i stojeći posturalni set, te aktivnosti transfera između posturalnih setova i kompleksnih funkcionalnih aktivnosti. Funkcionalne razine osobe prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001). Fizioterapijski proces - procjena, intervencija, evaluacija u neurološkoj fizioterapiji. Temeljni principi primjene fizioterapijskih koncepata u odraslih osoba s neurološkim oštećenjem. Bobath koncept kod odraslih osoba sa centralnim oštećenjima; pregled, analiza, tretman i evaluacija. Specifičnosti pregleda i tretmana osoba s hemiplegijom ili hemiparezom, te osoba s kraniocerebralnim ozljedama, problemi spastičnosti i asociranih reakcija, problem kompenzacija. Specifičnosti tretmana osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom. Specifičnosti fizioterapije u osoba sa spinalnim ozljedama. Fizioterapija u osoba s perifernim lezijama, fizioterapija u osoba s neuromišićnim bolestima. Specifičnosti fizioterapije kod osoba sa neuromišićnim problemima u psihijatriji (kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima). Noviji pristupi u rehabilitaciji osoba s neurološkim problemima (robotika, virtualna stvarnost, telerehabilitacija).