Fizioterapija u ginekologiji i porodiljstvu, P-15; S-15: Problematika pacijentica nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika. Fizioterapija u pedijatriji, P?30; S?15; V-15: Pretpostavke, zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja, te usporedba sa odstupanjima u razvoju. Fizioterapija kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta ? nedonešenost, minimalna neurološka disfunkcija, teška neuro-razvojna odstupanja, cerebralna paraliza; pulmološka stanja i bolesti, neuro-mišićne bolesti, periferne lezije živaca, neuropsihijatrijski poremećaji. Fizioterapijska procjena motoričkog statusa djeteta, oblici fizioterapijske intervencije i evaluacija njezinih učinaka. Temeljni principi primjene različitih modela fizioterapijske intervencije, te cjelovitih fizioterapijskih koncepata u djece s motoričkim odstupanjima (neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, metoda konduktivne edukacije, Halliwick koncept).