Uloga fizioterapeuta u posredovanju, olakšavanju ili facilitaciji normalnih obrazaca pokreta u bolesnika s neurološkim i drugim odstupanjima. Uloga osjetnih sustava u posredovanju i usvajanju kvalitetnih obrazaca pokreta. Uloga, položaj, pritisak i kontrola terapeutovih ruku prilikom primjene tehnika facilitacije. Prilagodba oblika i brzine kretanja karakteristikama i mogućnostima bolesnika. Uvažavanje kinezioloških pitanja u provedbi tehnika facilitacije: izbor baze oslonca, osiguranje mišićno-koštanih međuodnosa, kontrola dimenzija kretanja. Korištenje pomagala u provedbi tehnika facilitacije. Izbor, demostracija i usvajanje praktičnih tehnika facilitacije u različitim posturalnim položajima.