Primjena načela cjelovitog pristupa zdravlju i bolesti koji, pri planiranju zdravstvenih intervencija, uzima u obzir i utjecaj psiholoških činitelja na ponašanje. Studenti će teorijske spoznaje o odnosu psiholoških procesa, ponašanja i okoline moći primijeniti u istraživačkom radu te predviđanju i prevenciji negativnih utjecaja iz okoline na psihosocijalno zdravlje. Biti će sposobni planirati intervencije za poticanje proekoloških ponašanja pojedinaca I grupa temeljene na psihološkim zakonitostima formiranja i mijenjanja ponašanja.