Priprema uzoraka biološkog materijala. Analiza mokraće u zdravlju i bolesti: morfološki pregled sedimenta mokraće, kvantitativna analiza neproteinskih spojeva dušika u mokraći, kvantitativna analiza proteina u mokraći, glukoza i ketoni u mokraći, osmolalnost. Analiza neproteinskih spojeva dušika u serumu: kreatinin, mokraćna kiselina, klirens kreatinina. Analiza osnovnih enzima važnih u dijagnostici: AF,GGT,LDH,CK,AST,ALT Amilaza. Bilirubin. Fe i UIBC. Ukupni proteini i elektroforeza proteina.Biokemijski analizatori ? kalibracija, kontrola, aplikacije. Imunokemijski analizatori ? vrste, podjela, postupak s instrumentom. Analizator acidobaznog sustava ? postupak s uzorkom, izvođenje analize, interpretacija nalaza. Protočni citometar ? načela, analiza uzorka, interpretacija. Laserski nefelometar ? postupak s uzorkom, izvođenje analize, interpretacija nalaza. Automatizirani sustavi za elektroforezu proteina ? postupak s uzorkom, izvođenje analize, interpretacija nalaza. Automatizacija hitnih i POCT analiza..