Laboratorijska dijagnostika, medicinska biokemija, mikrobiologija, citologija, genetika . Uzimanje uzoraka, priprema bolesnika, najčešće predanalitičke pogreške, interpretacija nalaza ,nove metode koje se danas koriste u dijagnostici. Klinička biokemija - opća i specijalna klinička kemija, laboratorijska hematologija i koagulacija, imunologija, analitička farmakologija s toksikologijom te molekularna dijagnostika. Citologija: Indikacije, kontraindikacije, prednosti i nedostaci kliničke citologije u dijagnostičkom postupku različitih stanja i bolesti. Važnost pripreme pacijenta za citološku pretragu. Način uzimanja materijala: citološka punkcija (aspiracijska citologija), uzimanje sekreta, briseva, izljeva i drugo (eksfolijativna citologija), uzimanje otiska intraoperacijskih materijala (imprint citologija). Vrste materijala iz različitih sustava (ginekološki, hematološki, respiratorni, urološki ....). Normalan i patološki citološki nalaz i interpretacija nalaza. Klinička mikrobiologija - etiološka dijagnostika infekcija i laboratorijsko praćenje antimikrobnog liječenja, značajke mikroorganizama i mogućnosti dokazivanja u uzorku materijala.