Pojam, definicija, značaj pravilnog uzimanja, transporta i pohrane uzoraka za mikrobiološku obradu, moguće komplikacije koje prate nepravilno ili neadekvatno uzimanje, transport i posebno pohranu uzoraka za mikrobiološku obradu s osobitim osvrtom na ključnu ulogu visokoeducirane medicinske sestre/tehničara u postupcima pravilnog uzimanja, transporta i pohrane uzoraka za mikrobiološku obradu.