U okviru modula studenti se upoznaju s osnovnim principima te se obrađuju teme: Kemikalije u okolišu. Toksikologija - temeljni pojmovi. Izvori otrovanja i toksični učinci. Vrste i grupe zagađivala - kategorizacija. Načela, analiza i ocjena ugroženosti populacije. MDK vrijednosti. Razine izloženosti kemijskim faktorima. Analiza rizika. Postojana organska zagađivala - POPs: pesticidi, PCBs i PCDDs&PCDFs. Biorezidue. Ekološka analitika - principi i pregled. Pravilnik o primjeni analitičkih metoda i tumačenju rezultata. Analitika tragova - primjeri. Posebna je pozornost usmjerena na analizu različitih kontaminanata i različitih matriksa te tumačenje rezultata. Nastava se odvija u obliku predavanja i vježbi u praktikumu. U okviru laboratorijskih vježbi ilustrira se materija obrađena na predavanjima.