U okviru modula studenti se upoznaju s osnovnim principima i tehnikama instrumentalnih analitičkih metoda. Obrađuju se osnovni principi i pojmovi vezani uz pojedine instrumentalne analitičke metode te razvoj analitičke metode s ciljem usvajanja osnovnih znanja studenata. Nakon metoda uzorkovanja, pripreme uzoraka u okviru modula obrađuju se teme vezane uz elektromagnetsko zračenje, separacijske tehnike (tekućinska (LC) i plinska (GC) kromatografija, atomska apsorpcijska spektroskopija AAS) i vidljiva (Vis), ultraljubičasta (UV) i infracrvena (IR, FTIR) spektroskopija s naglaskom na spregnute tehnike. Posebna je pozornost usmjerena na primjenu instrumentalnih tehnika u analizi različitih kontaminanata i različitih matriksa. Nastava se odvija u obliku predavanja i vježbi u praktikumu. U okviru laboratorijskih vježbi ilustrira se materija obrađena na predavanjima.