Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; ankete, upitnici; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.Statistika: Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste mjernog postupka; podataka); Povezanost među podacima - korelacija.