Na kraju IV. semestra obavlja se stručna praksa I na higijensko-epidemiološkim odjelima u trajanju od 45 sati. Praksa obuhvaća rad na prijavama i evidenciji zaraznih oboljenja, statističku obradu istih; rad s pacijentima: primanje uzoraka / urin, stolica, bris, / uzimanje uzoraka / bris-ždrijela, nosa, rane, kože ... / anketiranje oboljelih i kontakata od zaraznih oboljenja, kontrolu kliconoša; cijepljenje pacijenata /Hepatitis-B, Gripa /; nabavu i distribuciju cjepiva za pedijatrijske ordinacije prema kalendaru cjepiva za tekuću godinu; evidenciju i izradu izvještaja o procijepljenosti prema kalendaru cijepljenja. Rad na terenu: svakodnevni epidemiološki nadzor u radnim organizacijama /dječji vrtići, škole, đački i studentski domovi/; terenski izvid i anketiranje oboljelih od zaraznih oboljenja; kontrola kliconoša; poduzimanje protu-epidemijskih mjera