• definicija mentalnog zdravlja i bolesti, psihodinamika razvoja ličnosti, spolnog identiteta i seksualne disfunkcije
  • utjecaj okoline, obitelji i školskog okruženja u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih
  • primarna, sekundarna i tercijarna prevencija i multidisciplinarni pristup u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladeži
  • psihički razvoj djeteta i adolescenta kroz teorije razvoja ličnosti, psihičke reakcije djece/adolescenata na akutnu, kroničnu tjelesnu bolest ili invalidnost; 
  • psihijatrijski poremećaji u dječjoj i adolescentnoj dobi 
  • timski i individualni pristup u radu s djecom, adolescentima i njihovim roditeljima
  • osnove individualnog, grupnog i obiteljskog psihoterapijskog rada

Definicija boli, i komponente boli. Ključni principi za procjenu boli. Postupci procjene i dokumentacije boli  na skali boli od 1-10. Utjecaj boli na sve organe i organske sustave. Procjena  povezanosti lokalizacije i karaktera boli s mogućom medicinskom dijagnozom. Pravilna prehrana obzirom na vrstu boli. Psihološki aspekti boli. Farmakološke i nefarmakološke metode u tretiranju akutne, kronične i malignomske  boli. Osnove analgezije: titracija doze, terapija kronične boli, put primjene analgezije, korištenje placeba, izbor analgetika, planski pristup. Primjena opioidne analgezije i popratne pojave: mučnina i povraćanje, respiratorna depresija, opstipacija, pospanost i somnolencija. Pomoćni lijekovi u tretiranju boli. Tolerancija na analgeziju. Psihička i fizička ovisnost. Postoperativna analgezija kod ovisnih pacijenata. Tretiranje boli kod gerijatrijskih pacijenata.

Psihologija boli