• Specifičnosti procjene stanja bolesnika (utvrđivanje potreba bolesnika, fizikalni aspekti procjene bolesnika vezano za određene poremećaje),
 • zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima (akutna procjena, prioritetne sestrinske dijagnoze, ciljevi, sestrinske intervencije),
 • specifičnosti pripreme i primjene terapijskih postupaka,
 • sudjelovanje u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka,
 • ublažavanje boli vezano za poremećaje (procjena bolesnika s boli; sestrinska dijagnoza bol),
 • zdravstvena njega bolesnika s neurološkim bolestima (bolesti moždane cirkulacije, neuromišićne bolesti, epilepsija),
 • zdravstvena njega s Guillain-barréovim sindromom
 • zdravstvena njega bolesnika s rijetkim bolestima neurološkog sustava (ALS, Mb. Wilson, Mb. Huntington,
 • zdravstvena njega bolesnika s poremećajima svijesti,
 • nove metode liječenja cerebrovaskularnih bpolesti i bolesti poremećaja pokreta
 • priprema bolesnika za dijagnostičke i terapijske postupke (lumbalna punkcija, angiografija, mijelografija EP, EEG),
 • multidisciplinarni tim i specifičnosti skrbi za neurološke bolesnike.

 • Ovisnosti - javnozdravstveni problem,
 • vrste ovisnosti,
 • psihički poremećaji koji prate ovisnosti,
 • individualni pristup radu s ovisnicima,
 • načela rada s grupom ovisnika,
 • prednosti grupnog rada,
 • specifične vještine voditelja grupe,
 • rad s grupom u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 • bihevioralna terapija,
 • obiteljska terapija,
 • samozaštitne i suzaštitne skupine,
 • sestrinski problemi (dijagnoze),
 • intervencije i evaluacije radnih skupina.

Hitni i elektivni prijem kirurškog bolesnika; opći i specijalni monitoring; edukacija kirurškog bolesnika; psihička i fizička priprema bolesnika za operativni zahvat; enteralna i parenteralna prehrana bolesnika; transfuzija krvi i krvnih pripravaka; nadoknada cirkulacijskog volumena; neposredna fizička priprema za operativni zahvat; premedikacija; neposredno poslijeoperacijsko praćenje stanja bolesnika; poslijeoperacijske poteškoće; poslijeoperacijske komplikacije; specijalna područja zdravstvene njege kirurških bolesnika-prijeoperacijska priprema i poslijeoperacijska zdravstvena njega: kardiokirurškog bolesnika, neurokirurškog bolesnika, bolesnika s operativnim zahvatima na gastrointestinalnom traktu; bolesnika s operativnim zahvatima na respiratornom traktu, bolesnica sa ginekološkim kirurškim zahvatima; specifičnosti zdravstvene njege djece kod kojih je učinjen operativni zahvat; specifičnosti sestrinske dokumentacije.

Metodologija: Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.

Statistika: Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i decili); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima - korelacija; Izbor iz neparametrijskih postupaka; Unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za statističku obradu podataka.


Seminari kolegija Zdravstvena njega starijih osoba

Seminari kolegija Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Opis predmeta:

- Znanstveno istraživanje
- Hipoteza i statistička hipoteza
- Vrste istraživanja
- Planiranje istraživanja
- Tumačenje rezultata
- Prikaz podataka
- Znanstvena publikacija
- Građa znanstvenoga članka
- Objavljivanje istraživanja