Okvirni sadržaj predmeta:

Studenti trebaju naučiti kako uspješno komunicirati u poslovnom okruženju, te kako razvijati dobre poslovne odnose. Poslovna komunikacija se može odrediti kao zasebna disciplina koja se temelji na usvojenim znanjima iz psihologije, komunikologije, menadžmenta i informacionih tehnologija stoga se podrazumijeva stjecanje znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, što uključuje pregovaranje, vođenje sastanaka, intervjuiranje, upotrebu suvremenih tehnologija u komunikaciji (npr. elektroničke), izvođenje poslovnih prezentacija itd. Stjecanje kompetencija za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u zdravstvenom i poslovnom okruženju.

Teorijske osnove komuniciranja, proces komuniciranja, oblici komuniciranja, funkcije komunikacije. Priprema i održavanje prezentacije, struktura prezentacije, govornik i govorničke vještine, prezentacija uz pomoć PowerPointa. Komunikacije u poslovnoj organizaciji, tijek komuniciranja u organizaciji, uloga komunikacije u organizaciji, odabir kanala komuniciranja, vrste poslovnih komunikacija. Pisane poslovne komunikacije, uloga pisanih poslovnih komunikacija u različitim fazama poslovanja. Funkcije poslovnih komunikacija, stilovi poslovnih komunikacija, oblikovanje poslovnih komunikacija. Primjena suvremenih tehnologija u poslovnom komuniciranju, internet servisi, elektronička razmjena informacija, rizici u elektronskom komuniciranju. Etika u poslovnom komuniciranju.

Cilj predmeta poslovna komunikacija je omogućiti polaznicima savladavanje osnova poslovnih komunikacija, koncepte razvoja poslovne komunikacije, kao i osnovna teorijska znanja potrebna za uspješno poslovno komuniciranje.

Upravljanje sukobima

Specijalistički studij „Menadžment u sestrinstvu“, P-12; V-9; S-6; N= 28

 

Nositelj kolegija

Lada Perković, prof.psihologije; viši predavač

Lada.perkovic@zvu.hr

 

Sadržaj

Definicije sukoba, izvori sukoba, vrste sukoba, načini rješavanja sukoba, tehnike za konstruktivno rješavanje sukoba, suradnička komunikacija u sukobima, tehnike asertivne komunikacije, prepoznavanje agresije i tehnike za kontrolu bijesa, konfrontiranje i odbijanje nerazumnih zahtjeva, dogovaranje, pregovaranje i posredovanje.

Obrazovni ciljevi

            Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će biti sposobni:

Ø  Prepoznati kada se nalaze u sukobu

Ø  Prepoznati i analizirati izvore sukoba, potrebe, stavove, vrijednosti i osjećaje sudionika u sukobima

Ø  Prepoznati i analizirati svoje i tuđe stilove ponašanja i komunikacije u sukobima

Ø  Usvojiti pretpostavke za konstruktivno rješavanje sukoba i odabrati najučinkovitiji način za rješavanje sukoba

Ø  Uvježbati komunikacijske vještine za rješavanje sukoba s pacijentima te podređenim i nadređenim kolegama i vještine potrebne za posredovanje u sukobima

Ø  Provesti istraživanje iz područja rješavanja sukoba

Ø  Provesti edukaciju na temu rješavanja sukoba na svom radnom mjestu

Literatura

Krizmanić Mirjana i Kolesarić Vladimir (2003).

Tolerancija u svakidašnjem životu. Jastrebarsko: Naklada Slap

 

Miljković Dubravka i Rijavec Majda (2002).

Menedžerske vještine 3: Komuniciranje u organizaciji, Neverbalna komunikacija, Kako se zauzeti za sebe, Kako rješavati konflikte. Zagreb: „IEP“ – D2 Vern. Edicija Obelisk.

Način provjere znanja

Pismeni ispit. Preduvjet izlaska na ispit je predan studentski projekt. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom s pismenog dijela ispita mogu i usmeno odgovarati.