Ciljevi predmeta su upoznati studente sa značajkama profesionalnog razvoja u sestrinstvu te pripremiti studenta za individualni profesionalni razvoj, cjeloživotno učenje i razvoj kompetencija.