Temeljni hitni medicinski postupci

Sadržaj kolegija: Primarna procjena i postupak: A-otvaranje dišnog puta, B –provjera disanja, C-znakovi cirkulacije i vanjska masaža srca, D- defibrilacija; Temeljni postupci oživljavanja: provjera sigurnosti, provjera svijesti, otvaranje dišnog puta, provjera disanja, provjera znakova života; Postupci ako je bolesnik bez svijesti, a diše; Postupak ako je bolesnik bez svijesti i ne diše normalno; Vanjska masaža srca – mjesto kompresije, dubina kompresije; Umjetno disanje: broj upuha, trajanje upuha, količina upuhnutog zraka; Postupak – usta na usta, zaštita od infekcije; Algoritam temeljnih postupaka oživljavanja (BLS); Prestanak oživljavanja; Održavanje prohodnosti dišnog puta pomagalima; Umjetno disanje s pomagalima; Opstrukcija dišnog puta (potpuna i djelomična); Algoritam kod opstrukcije dišnih puteva kod odraslih; Heimichlov hvat (trudnice); Vađenje stranog tijela prstima; Instrumentalno vađenje stranog tijela.