Određenje pojma otpada te cjelovito gospodarenje otpadom i integralni sustav zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Vrste, količine, obujam i sustav otpada: sustavi provedbe analize otpada kao i cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Sanitarno prikupljanje komunalnog i tehnološkog (proizvodnog) otpada, odrednice izdvojenog prikupljanja otpada s nadzorom toka otpada, vođenje evidencije i propisane dokumentacije. Mjere za smanjivanje i izbjegavanje otpada kao što su: primarna reciklaža otpada, sekundarna reciklaža otpada, postupci biološke obrade, postupci termičke obrade, mehanička obrada te kombinirani postupci obrade. Izdvojeno prikupljanje problematičnih tvari i opasnog otpada te postupci reciklaže i obrade opasnih vrsta otpada. Postupanje s opasnim otpadom. Gospodarenje otpadom u zdravstvenim ustanovama. Međuskladište otpada i deponiranje i trajno odlaganje otpada. Gospodarenje posebnim vrstama otpada (otpadni muljevi, zauljeni otpad, građevinski otpad) te rizici u postupanju s otpadom. Ekotoksikološka bilanca sustava gospodarenja otpadom kao i zakonodavstvo. Program postupanja otpadom. Edukacija i komunikacija s javnošću.